ASA poroşokyny sanjym galyplarynda ulanmak

Abstrakt:AS rezininiň mehaniki häsiýetlerini gowulaşdyrmak üçin täsiriň garşylygy, önümiň kuwwatyny ýokarlandyrmak we önümiň garramagyny gowulandyrmak üçin ulanylýan tozanyň täze görnüşi - AS rezin sanjym galyplarynda ulanylýan ASA tozy JCS-885.Coreadro gabygy emulsiýa polimerizasiýasynyň önümi we AS rezin bilen gowy sazlaşykly.Önümiň garramagyny peseltmän önümiň mehaniki aýratynlyklaryny gowulaşdyryp biler we sanjym galyplarynda ulanylýar.
Açar sözler:AS rezin, ASA tozy, mehaniki aýratynlyklary, howa garşylygy, sanjym galyplary.
Byazan:Zhangang Şiqi, Şandong Jinçangşu Täze material tehnologiýa kärhanasy, Weifang, Şandong

1. Tanyşdyryş

Adatça, akrilat-stirol-akrilonitrilden ybarat terpolimer ASA rezin, akril rezine stirol we akrilonitril polimerleri birikdirmek arkaly taýýarlanýar we gowy häsiýetleri, şol sanda howa garşylygy sebäpli açyk elektron böleklerinde, gurluşyk materiallarynda we sport önümlerinde ulanylýar. , himiki garşylyk we iş ukyby.Şeýle-de bolsa, gyzyl, sary, ýaşyl we ş.m. reňkleri talap edýän materiallarda ASA rezinleriniň ulanylmagy çäklidir, sebäbi stirol we akrilonitril birleşmeleri taýýarlanylanda akrilat rezinine ýeterlik derejede goşulmaýar we netijede bar bolan akrilat rezini paş edýär. pes reňk gabat gelýän we galyndy ýalpyldawuk.Hususan-da, ASA rezinini taýýarlamak üçin ulanylýan monomerleriň refraktiw görkezijileri butil akrilat üçin 1,460, akrilonitril üçin 1.518 we stirol üçin 1.590 bolup, ýadro bilen ulanylýan akrilat reziniň refraktiw görkezijisiniň arasynda uly tapawut bardy. içine berkidilen birleşmeleriň refraktiw görkezijisi.Şonuň üçin ASA rezininiň reňkine laýyk häsiýetleri pes.ASA rezinleri täsir häsiýetleri we arassa çybygyň dartyş güýji ýaly aç-açan we ajaýyp däl mehaniki häsiýetler bolansoň, bu bizi häzirki gözleg we gözleg ugruna we gözleg işlerine alyp barýar.

Häzirki wagtda bar bolan umumy termoplastiki kompozisiýalar rezin bilen butadien polimerleri bilen birleşdirilen akrilonitril-butadien-stirol (ABS) polimerlerdir.ABS polimerleri gaty pes temperaturalarda-da ajaýyp täsir güýjüne eýedir, ýöne howa erbetleşmegine we garramaga garşylygy pes.Şonuň üçin ajaýyp howa güýji we garramaga garşylyk bilen ajaýyp täsir güýji bolan rezinleri taýýarlamak üçin doýmadyk etilen polimerleri graft kopolimerlerinden aýyrmaly.

Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ASA tozy JCS-885 AS rezine has laýyk gelýär we ýokary täsir garşylygy, ajaýyp işleýiş öndürijiligi, howa çydamlylygy we önümiň kuwwatynyň ýokarlanmagy ýaly artykmaçlyklara eýedir.AS rezin sanjym galyplarynda ulanylýar.

2 Maslahat berilýän doz

AS rezin / ASA tozy JCS-885 = 7/3, ýagny AS rezin garyndysynyň her 100 bölegi üçin AS reziniň 70 böleginden we ASA tozy JCS-885-den 30 bölekden ybarat.

3 Içerki we daşary ýurt esasy ASA tozy bilen öndürijilik deňeşdirmesi

1. AS rezin garyndysy aşakdaky 1-nji tablisadaky formula laýyklykda taýýarlandy.

1-nji tablisa

Formulasiýa
Görnüşi Mass / g
AS Resin 280
ASA Poroşok JCS-885 120
Ricaglaýjy formula 4
Gabat gelýän agent 2.4
Antioksidant 1.2

2000
3. Sanjym galyplaryndan soň nusga zolaklarynyň mehaniki aýratynlyklaryny deňeşdirmek üçin synag.
4. ASA tozy JCS-885 bilen daşary ýurt nusgalarynyň arasyndaky öndürijilik deňeşdirmesi aşakdaky 2-nji tablisada görkezilýär.

2-nji tablisa

Haryt Synag usuly Synag şertleri Bölüm Tehniki görkeziji (JCS-885) Tehniki görkeziji (Deňeşdirme nusgasy)
Wikat ýumşadyjy temperatura GB / T 1633 B120 90.2 90.0
Dartyş güýji GB / T 1040 10mm / min MPa 34 37
Arakesmede dartyş uzynlygy GB / T 1040 10mm / min % 4.8 4.8
Egilmek güýji GB / T 9341 1mm / min MPa 57 63
Çeýeligiň egilmek moduly GB / T 9341 1mm / min GPa 2169 2189
Täsir güýji GB / T 1843 1A KJ / m2 10.5 8.1
Kenar gatylygy GB / T 2411 Kenar D. 88 88

4 Netije

Synag barlagyndan soň, kompaniýamyz we AS rezin sanjym galyplary tarapyndan işlenip düzülen ASA tozy JCS-885, mehaniki häsiýetleriň ähli taraplary gowulaşdy we ähli tarapdan içerde we daşary ýurtlarda beýleki poroşoklardan pes däl.


Iş wagty: Iýun-18-2022