Plastifikasiýa enjamlaryny PVX sanjym önümlerinde ulanmak

Abstrakt:PVX gaýtadan işleýiş işini gowulandyrmak üçin gaýtadan işleýän kömek - ADX-1001 plastifikasiýa gurallary, emulsiýa polimerizasiýasyndan soň alnan önüm, PVC bilen oňat sazlaşykly, PVC reziniň plastifikasiýa wagtyny netijeli azaldyp, gaýtadan işlemegiň temperaturasyny peseldip, önümi ýumşak edip biler , sanjym galyplaryna ulanylýar.

Açar sözler:Plastiki goşundylar, plastifikator, plastifikasiýa wagty, gaýtadan işlemegiň temperaturasy

Byazan:Sun Suýan, Şandong Jinçangşu Täze material tehnologiýa kärhanasy, Weifang, Şandong

1. Tanyşdyryş

Poliwinil hlorid (PVC) ajaýyp öndürijiligi, arzan bahasy, ýokary güýji we ýokary poslama garşylygy sebäpli durmuşda giňden ulanylýar we ulanylmagy polietilenden soň ikinji orunda durýar.Şeýle-de bolsa, PVX-iň işleýşiniň pesligi sebäpli, iň möhümi plastifikator bolup, goşundylar goşulmalydyr.PVC-de ulanylýan plastifikatorlar esasan ftalat efirleridir we DOP tarapyndan görkezilen kiçijik molekula plastifikatorlary ajaýyp plastifikasiýa täsirine we plastmassa bilen oňat utgaşmagyna eýe, ýöne olaryň hem kemçilikleri bar.Uzak möhletleýin material ulanylanda plastmassa önümleriniň ýüzüne göçerler, ýörite şertlerde çynlakaý gazyp alarlar we sowuk ýa-da ýokary temperatura şertlerinde şowsuzlyga uçraýarlar we bu kemçilikler önümleriň ulanylyş wagtyny we işleýşini ep-esli azaldar.

Köp funksiýaly, daşky gurşawy goramak we çydamlylyk nukdaýnazaryndan kompaniýamyz polimer goşundylarynyň birnäçesini dizaýn edýär, goşundylaryň berkligini we ýokary temperatura garşylygyny ýokarlandyrmak we olary PVC bilen has laýyklaşdyrmak üçin goşundylaryň molekulýar agramyny üýtgedýär. göçüriş garşylygyny we goşundylaryň çykarylyşyna garşylygy gowulandyrmak üçin funksional monomerleriň goşulmagy.Kiçijik molekula DOP bilen deňeşdirilende PVC-de ulanylýan bu polimer goşundynyň gaýtadan işleýiş täsirini öwrenmek üçin PVC materialyna sintez edilen goşmaçany goşduk.Esasy netijeler aşakdakylar: Bu gözlegde, metil metakrilat (MMA), stiren (st) we akrilonitril (AN) ulanyp, metakrilat polimerleriniň bir toparyny sintez etmek üçin emulsiýa polimerizasiýasyny saýladyk.Dürli inisiatorlaryň, emulsifikatorlaryň, reaksiýanyň temperaturasynyň we her bir komponentiň polimerizasiýa prosesine emulsiýa polimerizasiýasyna bolan täsirini öwrendik we ahyrynda ADX-1001 ýokary molekulýar agramly plastifikasiýa gurallaryny we ADX-1002 pes molekulaly agyrlyk plastifikasiýa gurallaryny aldyk we önümler PVC rezininiň plastifikasiýa wagtyny netijeli azaldyp, gaýtadan işlemegiň temperaturasyny peseldip, önümleri ýumşak edip, sanjym galyplaryna ulanyp bilýän PVC bilen oňat utgaşyklyga eýe.

2 Maslahat berilýän doz

ADX-1001 plastifikasiýa gurallarynyň mukdary, PVX rezininiň 100 agram bölegine 10 bölekdir.

3 Plastifikator DOP bilen öndürijilik deňeşdirmesi

1. PVC önümlerini aşakdaky tablisadaky formula laýyklykda taýýarlaň

1-nji tablisa

Ady Durnuklaýjy 4201 Titan dioksidi Kalsiý karbonat PVC PV218 AC-6A 660 DOP
Doza (g) 30 10 60 75 1500 4.5 4.5 3 150

2-nji tablisa

Ady Durnuklaýjy 4201 Titan dioksidi Kalsiý karbonat PVC PV218 AC-6A 660 ADX-1001
Doza (g) 30 10 60 75 1500 4.5 4.5 3 150

3-nji tablisa

Ady Durnuklaýjy 4201 Titan dioksidi Kalsiý karbonat PVC PV218 AC-6A 660 ADX-1002
Doza (g) 30 10 60 75 1500 4.5 4.5 3 150

2. PVX önümleriniň gaýtadan işleniş ädimleri: aboveokardaky formulalary aýratyn birleşdiriň we birleşmäni reometre goşuň.
3. ADX-1001 we DOP-nyň reologiki maglumatlary synlamak bilen PVX gaýtadan işlemegine täsirini deňeşdiriň.
4. Dürli plastifikatorlary goşandan soň PVX-iň gaýtadan işleýiş aýratynlyklary aşakdaky 4-nji tablisada görkezilýär.

4-nji tablisa

No.ok. Plastifikasiýa wagty (S) Balans momenti (M [Nm]) Aýlanma tizligi (rpm) Temperatura (° C)
DOP 100 15.2 40 185
ADX-1001 50 10.3 40 185
ADX-1002 75 19.5 40 185

4 Netije

Synag barlagyndan soň, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen plastifikasiýa gurallary PVC rezininiň plastifikasiýa wagtyny netijeli gysgaldyp we DOP bilen deňeşdirilende gaýtadan işlemegiň temperaturasyny peseldip biler.


Iş wagty: Iýun-17-2022