• In Engineeringenerçilik plastmassa amaly

Profil energiýasy barada

“Shandong Jinchangshu New Material Technology Co., Ltd.” merkezi Şandongyň Weifang şäherinde ýerleşýän 2012-nji ýylda döredildi.Annualyllyk kuwwaty 130,000 tonna bolan Hytaýda PVX stabilizatoryny iň uly üpjün ediji.Mundan başga-da, ýylda 30 000 tonna gaýtadan işleýän gurallar, täsir üýtgedijiler we ASA tozy bar.Kompaniýanyň esasy işi gözleg we ösüş, plastmassa stabilizator we polimer goşundylary üçin önümçilik we satuw.Indi, onuň iki sany ösen akylly önümçilik bazasy, üç sany gözleg we golçur kärhanasy, bir satyn alyş merkezi we bir daşary söwda merkezi bar.Onuň işi Hytaýyň ähli welaýatlaryny we Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika we Eastakyn Gündogar ýaly daşary ýurtlary öz içine alýar.

Iň soňky habarlar we wakalar

 • PVX ulgamynda ADX-600 akril täsir ediji, CPE we MBS boýunça deňeşdirme gözlegleri

  Abstrakt: ADX-600 kompaniýamyz tarapyndan emulsiýa polimerizasiýasy arkaly öndürilen ýadro gabykly akril täsir üýtgediji rezin (AIM).Önüm PVC üçin täsir üýtgediji bolup biler.ADX-600 AIM täsir ACR we dürli PVC täsir üýtgedijileriniň arasyndaky dürli öndürijilik parametrleriniň deňeşdirmesine görä CPE we MBS-ni çalşyp biler.Netijede PVC önümleri ajaýyp mehaniki häsiýetleri, gaýtadan işleýiş öndürijiligini we has ýokary çykdajyly öndürijiligi görkezýär.Açar söz: AIM, CPE, MBS, täsir üýtgediji, mehaniki häsiýetler
 • ADX-600 akril täsir ediji modifikatoryny PVX turbada ulanmak

  Abstrakt: Güýçli PVC-de çişlik we pes temperatura berkligi ýaly gaýtadan işlemekde kemçilikleri bar, önümimiz ADX-600 akril täsir ediji (AIM) şeýle problemalary ajaýyp çözüp biler we adaty ulanylýan CPE we MBS üýtgeýjilerinden has gowy öndürijiligi we has ýokary öndürijiligi bar.Bu kagyzda ilki bilen ADX-600 AIM bilen tanyşdyrdyk, soň bolsa ADX-600 AIM-i hlorlanan polietilen (CPE) we MBS bilen dürli taraplarda deňeşdirdik we birnäçe PVC turba görnüşindäki aýratyn programmalar bilen utgaşyp, obýektiw seljerip, ADX- diýen netijä geldik. 600 AIM PVC turba armaturlarynda has gowy öndürijilige eýe.Açar sözler: berk PVC, turba, ADX-600 AIM, CPE, MBS
 • ASA poroşokyny sanjym galyplarynda ulanmak

  Abstrakt: AS rezininiň mehaniki häsiýetlerini gowulaşdyrmak, täsiriň garşylygy, önümiň kuwwatyny ýokarlandyrmak we önümiň garramagyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýan poroşokyň täze görnüşi - AS rezin sanjym galyplaryna ulanylýan ASA tozy JCS-885.Coreadro gabygy emulsiýa polimerizasiýasynyň önümi we AS rezin bilen gowy sazlaşykly.Önümiň garramagyny peseltmän önümiň mehaniki aýratynlyklaryny gowulaşdyryp biler we sanjym galyplarynda ulanylýar.Açar sözler: AS rezin, ASA tozy, mehaniki aýratynlyklary, howa garşylygy, sanjym galyplary.: Azan: Çang Şiqi, Şandong Jinçangşu Täze Material Tehnologiýa Ş., Weifang, Şandong
 • Plastifikasiýa enjamlaryny PVX sanjym önümlerinde ulanmak

  Abstrakt: PVX gaýtadan işleýiş işini gowulandyrmak üçin gaýtadan işleýän kömek - ADX-1001 plastifikasiýa gurallary, emulsiýa polimerizasiýasyndan soň alnan önüm, PVC bilen oňat sazlaşykly, PVC reziniň plastifikasiýa wagtyny netijeli azaldyp, gaýtadan işlemegiň temperaturasyny peseldip biler sanjym galyplaryna ulanylýan önüm ýumşak.Açar sözler: Plastiki goşundylar, plastifikator, plastifikasiýa wagty, gaýtadan işlemegiň temperaturasy: azan: Sun Şuýan, Şandong Jinçangşu Täze material tehnologiýa kärhanasy, Weifang, Şandong