PVX ulgamynda ADX-600 akril täsir ediji, CPE we MBS boýunça deňeşdirme gözlegleri

Abstrakt:ADX-600 kompaniýamyz tarapyndan emulsiýa polimerizasiýasy arkaly öndürilen ýadro gabykly akril täsir üýtgediji rezin (AIM).Önüm PVC üçin täsir üýtgediji bolup biler.ADX-600 AIM, AIM we dürli PVC täsir üýtgedijileriniň arasyndaky dürli öndürijilik parametrleriniň deňeşdirmesine görä CPE we MBS-ni çalşyp biler.Netijede PVC önümleri ajaýyp mehaniki häsiýetleri, gaýtadan işleýiş öndürijiligini we has ýokary çykdajyly öndürijiligi görkezýär.
Açar söz:AIM, CPE, MBS, täsir üýtgediji, mehaniki häsiýetler

Giriş

PVC dünýädäki iň uly hasyllylygy we giň ulanylyşy bilen uniwersal plastmassa bolup hyzmat edýär.Gurluşyk materiallary, senagat önümleri, gündelik ulanylýan turbalar, möhürleýji materiallar, süýümler we ş.m. ýaly ugurlarda giňden ulanyldy PVC senagat we raýat pudaklarynda giňden ulanylmagy üçin köp ajaýyp häsiýetleri görkezýär.Şeýle-de bolsa, PVX rezin döwük materiallara degişlidir.Onuň üznüksiz aýna fazasy, stresdäki çatryklaryň düýpgöter giňelmeginiň öňüni alyp bilmez we ahyrynda boşluklary we ýarylmagy emele getirer.Şonuň üçin şular ýaly material ýaramaz täsir garşylygyny görkezýär.Şeýle-de bolsa, önümçilik we galyplaýyş işlerinde PVC materiallaryna täsir üýtgedijisini goşmak bilen bu kemçiligi ýeňip bolar.

Gowy täsir üýtgedijileri aşakdaky ajaýyp häsiýetler bilen görkezilmelidir:
(1) Has az witrifikasiýa temperaturasy Tg;
(2) Täsir üýtgeýjisiniň PVC rezin bilen laýyklygy;
(3) Täsir üýtgedijileriň PVC bilen ýapyşmagy;
(4) PVX-iň görünýän häsiýetlerine we fiziki we mehaniki aýratynlyklaryna aç-açan ýaramaz täsir ýok;
(5) Howanyň gowy garşylygy we çişýän häsiýet.

Gaty PVX üçin umumy täsir üýtgeýjileri, esasan, hlorlanan polietilen (CPE), akrilat (ACR), etilen-winil asetat kopolimer (EVA), metil metakrilat-butadien-stiren üç taraplaýyn grafik kopolimer (MBS) we akrilonitril-butadien-ABS kopolimerini öz içine alýar. ).Şolaryň arasynda hlorlanan polietilen täsir modifikatory Hytaýda giňden ulanyldy we akrilat hem ajaýyp aýratynlyklary sebäpli has köp kabul edilýär.Täsirlere garşylygy nädip ýokarlandyrmalydygyny we plastmassadan çykarylmagyny ýeňilleşdirmegiň umumy aladasyna öwrüldi.
AIM önümimiz ADX-600 CPE we MBS-iň ýerini tutup biler.PVC eremeginiň suwuklygyny we ýylylyk deformasiýasyny ep-esli gowulaşdyryp biler we şeýlelik bilen PVX plastmassasyny ýeňilleşdirer.Netijede öndürilen önümler ýokary täsir güýjüni we oňat howa çydamlylygyny, durnuklylygy we tekiz, owadan we ýokary ýalpyldawuk ýer bilen gaýtadan işleýiş häsiýetini görkezýär.Ondan soň, ACR, CPE we MBS-i aşakdaky taraplarda analiz etdik.

I. PVC täsir üýtgedijileri tarapyndan berkitmegiň mehanizmi

Hlorlanan polietilen (CPE) PVC matrisasynda tor görnüşinde dargadylan çyzykly molekulalar bolup hyzmat edýär.Täsirlere garşylyk ýörelgesi, daşarky täsire garşy durmak üçin PVC matrisa materialynda elastik tor döretmekdir.Şeýle tor dartyş güýji bilen deformasiýa ýykgyn edýär.Bu, garyndynyň dartyş ugrundan 30 ° 45 ° burçda süýşmegine itergi berer, şeýlelik bilen gyrkym zolagyny emele getirer, köp mukdarda deformasiýa energiýasyny siňdirer we garyşyk ulgamynyň berkligini ýokarlandyrar.Daşarky güýç astyndaky materialyň stres öndürijiliginiň üýtgemegi aşakdaky sanlarda görkezilýär.

s1

ACR we MBS “ýadro-gabyk” kopolimer täsir üýtgeýjisine degişlidir.Coreadrosy pes berk elastomer bolup hyzmat edýär, ol berkligi ýokarlandyrmakda we täsir garşylygynda esasy rol oýnaýar.Onuň gabygy rezin ýadrosyny goramakda we PVX bilen sazlaşyklylygyny ýokarlandyrmakda has ýokary witrifikasiýa temperaturasy bolan ýokary molekulýar polimer bolup hyzmat edýär.Bu görnüşli üýtgediji bölejikleri bölmek aňsat we “deňiz adasy” gurluşyny emele getirmek üçin PVX matrisasyna deň derejede ýaýradylyp bilner.Haçan-da material daşarky täsire sezewar bolanda, pes modully rezin bölejikler deformasiýa ýykgyn edýär.Şol bir wagtyň özünde, material ýokary modully PVX deformasiýasy bilen hereket edýändigi sebäpli de-baglama we boşluk emele gelýär.Şol deşikler ýeterlik derejede emele gelse, rezin bölejikleriň arasyndaky matrisa gatlagy materialyň berkligini ýokarlandyryp we ýokarlandyryp biler.Täsirlere çydamly ýörelge aşakdaky suratda görkezilýär.

şahadatnamasy

CPE, ACR we MBS dürli berkitme mehanizmi sebäpli işleýiş güýjüne dürli duýgurlygy görkezýär.Gaýtadan işlemegiň dowamynda ACR we MBS bölejikleri gyrkma hereketi arkaly PVC matrisada paýlanýar, “deňiz adasy” gurluşyny emele getirýär we şeýlelik bilen materialyň berkligini ýokarlandyrýar.Gaýtadan işlemegiň güýji hasam artsa-da, bu gurluş aňsatlyk bilen bozulmaz.Iň oňat berkitme täsiri diňe CPE üýtgediji we PVC esasy PVC bölejiklerini gurşap alýan tor gurluşyna garyşmagy bilen ýerine ýetirilip bilner.Şeýle-de bolsa, gaýtadan işlemegiň intensiwliginiň üýtgemegi sebäpli bu tor gurluşyna aňsatlyk bilen zeper ýetip biler.Şonuň üçin gaýtadan işlemegiň intensiwligine duýgur we dar gaýtadan işleýiş çägine degişlidir.

II.ADX-600 AIM we dürli PVC täsir üýtgeýjileriniň arasynda dürli häsiýetleri deňeşdirmek

1. Esasy material synag formulasy

Ady Organo-gala ýylylyk stabilizatory (HTM2010) Kalsiý stearat Titan dioksidi PE-6A 312 Kalsiý karbonat PVC-1000
Doza / g 2.0 0.7 4.0 0.6 0.2 5.0 100.0

2. Täsir emlägi

Harytlar Mysal atlary Synag standartlary Bölümler Goşmaça mukdar (söz)
3 4 5 6 7 8
Notched Cantilever şöhlesinden täsiri ADX-600 ASTM D256 KJ / m2 5.44 6.30 7.78 8.72 9.92 12.02
Daşary ýurtlardan ACR KJ / m2 4.62 5.01 7.68 8.51 9.63 11.85
MBS KJ / m2 5.32 5.39 7.52 8.68 9.78 11.99
CPE KJ / m2 3.54 4.25 5.39 6.32 7.01 8.52
Düşnüksiz Cantilever şöhlesinden täsiri ADX-600 J / m 57.03 63.87 72.79 88.23 100.09 121.32
Daşary ýurtlardan ACR J / m 46.31 50.65 72.55 85.87 97.92 119.25
MBS J / m 53.01 62.07 71.09 87.84 99.86 120.89
CPE J / m 21.08 37.21 47.59 59.24 70.32 82.21

3. Uzalmak / egilmek häsiýetleri (Goşmaça mukdar 6phr)

Harytlar Synag standartlary Bölümler Tehniki görkezijiler (ADX-600) Tehniki görkezijiler (Daşary ýurtlardan ACR) Tehniki görkezijiler (MBS) Tehniki görkezijiler (CPE)
Dartyş çeýeligi moduly ASTM D638 MPa 2546.38 2565.35 2500.31 2687.21
Dartyş uzalmagy ASTM D638 % 28.38 27.98 26.84 17.69
Dartyş güýji ASTM D638 MPa 43.83 43.62 40.89 49.89
Egilmek moduly ASTM D790 MPa 2561.11 2509.30 2528.69 2678.29
Egilmek güýji ASTM D790 MPa 67.39 65.03 66.20 69.27

Derňew: Mehaniki häsiýetler baradaky ýokardaky maglumatlara görä:
Same Şol dozalarda önümimiziň öndürijiligi ADX-600, daşary ýurtlardan gelen MBS we ACR önümlerinden has gowy.Önümimiz olary deň mukdarda çalşyp biler.
Same Şol dozalarda önümimiziň öndürijiligi ADX-600 CPE-den has ýokary.Birnäçe synaglaryň esasynda, 3 dozada ADX-600 we 3 doza CPE 9 dozanyň CPE ulanylyşyny çalşyp biljekdigi tassyklandy.Aýratyn mehaniki häsiýetler aşakdaky ýaly görkezilýär.

Harytlar Synag standartlary Bölümler Tehniki görkezijiler (ADX-600 / 3phr + CPE / 3phr) Tehniki görkezijiler (CPE / 9phr)
Notched Cantilever şöhlesinden täsiri ASTM D256 KJ / m2 9.92 9.86
Düşnüksiz Cantilever şöhlesinden täsiri ASTM D256 J / m 97.32 96.98
Dartyş çeýeligi moduly ASTM D638 MPa 2250.96 2230.14
Dartyş uzalmagy ASTM D638 % 101.25 100.24
Dartyş güýji ASTM D638 MPa 34.87 34.25
Egilmek moduly ASTM D790 MPa 2203.54 2200.01
Egilmek güýji ASTM D790 MPa 60.96 60.05

4. Işlemek amallary
Aşakdaky diagrammada reologiki egrilik görkezilýär.Gyzyl çyzyk: ADX-600 / 3phr + CPE / 3phr;gök çyzyk: CPE / 9phr

şahadatnamasy

Ikisiniň deňagramlylyk momentleri esasan birmeňzeşdir we ADX-600 / 3PHr + CPE / 3PHR tarapyndan üýtgedilen materialyň plastifikasiýasy birneme haýal, ýöne şekile görä gözegçilik astynda.Şonuň üçin gaýtadan işlemek nukdaýnazaryndan 3 doza ADX-600 we 3 doza CPE 9 doza CPE ulanylyşyny çalşyp biler.

III.Netijeler

Mehaniki häsiýetlerde we gaýtadan işlemekde ADX-600 AIM bilen CPE we MBS arasyndaky deňeşdirme arkaly, 3 doza ADX-600 we 3 doza CPE 9 doza CPE ulanylyşynyň ornuny tutup biljekdigi barada obýektiw derňewden soň aşakdaky netijä gelindi. .ADX-600 AIM has oňat öndürijiligi görkezýär, netijede öndürilen önümler has gowy öndürijiligi we has tygşytly öndürijiligi görkezýär.
ADC-600 AIM ýadro gabygy gurluşy bolan akrilat kopolimerine degişlidir.ACR howanyň çydamlylygyny, ýylylyga durnuklylygyny we öndürijilik bahasyny MBS-den has gowy görkezýär, sebäbi öňküsinde goşa baglanyşyk ýok.Mundan başga-da, ACR giň gaýtadan işlemegiň diapazony, çalt ekstruziýa tizligi, aňsat gözegçilik we ş.m. artykmaçlyklaryny görkezýär. Esasan himiki gurluşyk materiallary we profiller, turbalar ýaly açyk önümler üçin gaty we ýarym gaty PVX önümlerine ulanylýar. turba armaturlary, tagtalar, köpük materiallary we ş.m. Häzirki wagtda uly dozaly we geljekde ägirt uly ösüş potensialy bilen täsir üýtgediji bolup hyzmat edýär.


Iş wagty: Iýun-20-2022